Verslag 28 september – Ontmoeting met wethouder Jos van der Horst

Verslag van een deelnemer d.d. 28 september 2015

Deze eerste bijeenkomst na de zomervakantieperiode stond in het teken van een ontmoeting met wethouder Jos van der Horst.

Maar uiteraard hebben we elkaar na zo’n lange tijd eerst even weer de hand geschud en koffie met koek (wat er weer lekker in viel) genuttigd. Ook zijn de plannen en activiteiten voor de komende tijd aan ons voorgelegd. Het ziet er veelbelovend uit.

De wethouder was op onze uitnodiging ingegaan, mede naar aanleiding van een brief die wij aan het burgemeester en wethouders hadden gestuurd inzake de toenemende rol van vrijwilligerswerk in de samenleving. Het leek ons wel of steeds vrijwilligerswerk betaald werk verdringt, met als gevolg dat veel werkzoekenden geen betaald werk meer krijgen en daardoor van lieverlee ‘in de bijstand terecht komen’. En de bezoekers van het werkcafé zijn over het algemeen al niet meer de jongsten en komen daardoor (wat natuurlijk door overheidsinstanties bestreden wordt) moeilijk aan werk.
Na een voorstelrondje vertelde de wethouder ons dat de gemeente bezig is met het maken van beleid inzake vrijwilligerswerk. Hiervoor worden onder andere op verschillende locaties gesprekken gehouden met vrijwilligers en professional. Deze gesprekken gaan dan met name over de ondersteunende rol die partijen kunnen hebben.
Hij is wel van mening dat vrijwilligerswerk vrijblijvend en additioneel is en daarom ook niet door de sociale dienst als tegenprestatie opgelegd kan worden.

Maar daar is het ons niet om te doen. Ons is het te doen over de vermeende verdringing van betaalde arbeid door vrijwilligerswerk. Steeds meer organisaties schakelen nu, om wat voor reden dan ook, vrijwilligers in. Zij doen volgens ons nu het werk wat door betaalde professionals gedaan zou kunnen worden. (De gepensioneerde bakker kan nu hulpverlenertje spelen en krijgt met zaken te maken waar – gelet op complexiteit van de problematiek – er eigenlijk een professional met een beroepsopleiding op gezet dient te worden.)

Ook door ons zijn voorbeelden aangehaald waaruit blijkt dat volgens ons deze verdringing plaats vind. Een voorbeeld is het ziekenhuis Nij Smellinghe. Hier zijn vele vrijwilligers op allerlei terreinen actief. Werk wat ook gedaan kan worden door betaalde krachten. Dan maar minder winst. Ook een door de gemeente gesubsidieerde instelling (MOS) houdt zich – zo lijkt het – bezig met dit soort praktijken. En zo komen er steeds meer clubjes die vrijwilligers inhuren.

Het vrijwilligerspotentieel is natuurlijk ook onuitputtelijk. Waar men vroeger na de pensionering achter de spreekwoordelijke geraniums ging zitten, blijft men ook na de pensionering actief. Dit komt mede door de toegenomen vitaliteit en het aantal (hoog)opgeleiden.

We hebben ook nog van gedachten gewisseld over het zgn. basisinkomen. Vooralsnog zijn de meningen daar sterk over verdeeld. Wel heeft wethouder Nieske Ketelaar daar in een ander overleg een uitspraak over gedaan.

Een deelnemer