Terugdringen onbetaald werk: helpt een wettelijke verdringingstoets?

WerkverdringingOm te voorkomen dat er verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt door werken met behoud van uitkering, ‘verplicht’ vrijwilligerswerk en re-integratietrajecten, ligt er een SP-iniatiefwetsvoorstel ‘Verdringingstoets’. De LCR ziet als voordeel van de Verdringingstoets dat er minder willekeur zal zijn, waardoor uitkeringsgerechtigden niet onbetaald moeten werken tegen het belang van henzelf en anderen in. Maar, zo vindt de LCR, hierbij moet ook gekeken worden naar het belang van mensen die via praktijkgerichte scholing werk verrichten, uiteraard onder goede voorwaarden. De LCR vraagt zich tevens af of de verdringingstoets er niet toe leidt dat zinvol vrijwilligerswerk in het kader van de tegenprestatie helemaal onmogelijk wordt gemaakt.
Ongewenst
Onbetaald werk, het vervangen van betaald door onbetaald werk en bevordering van slechtere beloning vindt de LCR ongewenst. Een wetsvoorstel dat hiervoor een buffer biedt, kan daartoe een betere bescherming bieden dan de toetsing door gemeente of werk additioneel is. Dit biedt cliënten en klantmanagers geen houvast en leidt tot willekeur. Dit geldt zeker ook voor het ongericht mensen dwingen om te werken zonder loon, zowel als het gaat om werkzaamheden in het kader van re-integratie én als de tegenprestatie. Maar de LCR heeft er wel vragen bij.

Scholing
De LCR vindt dat het voor uitkeringsgerechtigden mogelijk moet blijven zich te scholen op de werkplek om hun kans op werk te vergroten. De LCR ziet graag dat praktijkgerichte scholing onder goede voorwaarden mogelijk blijft. Een deel van de werkzoekenden is niet concurrerend op de arbeidsmarkt: gerichte scholing is dan wel degelijk een goed instrument. En het is voor de LCR de vraag of mensen nog wel waardevol vrijwilligerswerk kunnen doen in het kader van de tegenprestatie. De brief van de LCR is gericht aan de vaste commissieleden SZW van de Tweede Kamer. Zij behandelen het initiatiefwetsvoorstel nu via een schriftelijke vragen.

Klik voor: brief van de LCR over initiatietwetsvoorstel Verdringingstoets aan de Tweede Kamer